The Miraculous Cundi Bodhisattva Grand Puja – Nov 17 2018

The Miraculous Cundi Bodhisattva Grand Puja – Nov 17 2018


V.V. Zuri Rinpoche offering Body , Speech & Mind to V.V. Thrangu Rinpoche during Long Life prayer , Day 2 ( 17 Nov 2018. )

Thrangu Dharma Society